ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน  ยินดีต้อนรับทุกท่าน                             
 
นาฬิกา
 
Visitors
 
Weather Report
       กศน.เขตบางบอน
 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ วัดนินสุขาราม ถ.กาญจนาภิเษก แขวง/เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
อาคารหลังนี้ได้รับอนุญาติให้ใช้ที่ดินจาก พระครูถาวรวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดนินสุขาราม 
และดำเนินการก่อสร้างโดยคุณสุทธิชัย และคุณชูศรี เลิศอมรชัยกุล  
โดยมอบให้อยู่ในความดูแลของศูนย์ กศน.เขตบางขุนเทียน เพื่อกิจการด้านการศึกษาและสาธารณประโยชน์ ในสมัยนายคมกฤช จันทร์ขจร ดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.เขตบางขุนเทียน 
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2550  มีมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 


 
ปรัชญากศน. เขตบางบอน

ชุมชนเป็นฐานประสานเครือข่ายขยายแหล่งเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาพัฒนาความรู้ความคิด
คุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์

กศน. เขตบางบอนเป็นองค์กรที่จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ, สังคมและชุมชน 
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีคุณภาพทั่วถึง


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

  1. เป็นผู้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  2. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. เป็นผู้มีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดมีชีวิตอย่างพอเพียง
  4. เป็นผู้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. เป็นผู้แสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ บูรณาการภูมิปัญญาไทยและใช้เทคโนโลยีได้

หัวข้อเรื่อง
อ่าน
ตอบ
วันที่
เปิดรับพนักงาน หยุดวันอาทิตย์
20
0
25 ม.ค. 2561
รับสมัคอีกทีวันไหนค่ะ
102
0
20 ธ.ค. 2559
อยากเรียนค่ะ
22
0
13 พ.ย. 2559
รับเรียนขั้นตำ่อายุเท่าไรคับ
34
0
24 ต.ค. 2559
เรียนต่อ
16
0
13 ต.ค. 2559
ผมทำงานวันอาทิตย์ แต่หยุดวันจันทร์ พอจะเรียนได้ไหมครับ
67
0
21 มี.ค. 2559
ติดต่อเรียนต่อพึ่งออกมาครับ
143
4
12 พ.ย. 2558
อยากเรียนคับ
88
0
13 ก.ย. 2558
ช่วยบอกรายละเอียดผมหน่อยนะครับอาจารย์
372
1
08 ม.ค. 2558
หัวข้อกระทู้
89
2
24 พ.ย. 2553